தினம் ஒரு திருக்குறள். 23-05-2024

தினம் ஒரு திருக்குறள்

UPDATED: May 22, 2024, 5:53:15 PM

குறள் 149:

நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்

பிறர்க்குரியாள் தோள்தோயா தார்.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் நன்மைக்கு உரியவர் யார் என்றொல் பிறனுக்கு உரிமையானவளின் தோளைப் பொருந்தாதவரே ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:

அச்சந்தரும் கடலால் சூழப்பட்ட இவ்வுலகில் எல்லா நன்மைகளும் அடைவதற்கு உரியவர் எவர் என்றால், அடுத்தவனுக்கு உரியவளின் தோளைச் சேராதவரே.

கலைஞர் விளக்கம்:

பிறன் மனைவியின் தோளைத் தீண்டாதவரே கடல் சூழ் இவ்வுலகின் பெருமைகளை அடைவதற்குத் தகுதியுடையவர்.

English Couplet 149:

Who 're good indeed, on earth begirt by ocean's gruesome tide?

The men who touch not her that is another's bride.

Couplet Explanation:

Is it asked, "who are those who shall obtain good in this world surrounded by the terror-producing sea ?" Those who touch not the shoulder of her who belongs to another.

Transliteration(Tamil to English):

nalakkuriyaar yaarenin naama-neer vaippin

piRarkkuriyaaL thoaLdhoayaa thaar

VIDEOS

Recommended